14 Φλεβάρη 2018

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Πανεπιστήμια - Καθηγητές - Ακαδημαϊκοί

- Γ. Θ. Ματθαιόπουλος - Επί τη εικοσιπενταετηρίδι της καθηγεσίας του (1912-1937). Τύποις "Πυρσού" Α.Ε. Αθήναι, 1938, σελ. 40+φωτογραφίες. [20 Ευρώ]
Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών 1837-1987. Κατάλογος Έκθεσης ενθυμημάτων. Μουσείο Ιστορίας του Παν/μιου Αθηνών. Αθήνα, 1987, σελ. 179. [20 Ευρώ] 
- Προσωπικόν αρχείον Νικολάου Ι. Σαριπόλου. Ταξινομηθέν και σχολιασθέν υπό Μιχ. Στασινοπούλου. Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Αθήναι, 1963, σελ. 304. [60 Ευρώ]
- ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Βιογραφικόν σημείωμα. Αθήναι, 1976, σελ. 23. [4 Ευρώ]
- ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗ, Υπόμνημα προς την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι, 1972, σελ. 39. [5 Ευρώ]
- ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ-ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπόμνημα προς την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι, 1972, σελ. 29. [6 Ευρώ]
- ΒΟΥΖΙΚΑΣ ΕΜΜ., Υπόμνημα προς την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι, 1968, σελ. 154. [15 Ευρώ]
- ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Σπουδαί, τίτλοι, δράσις και επιστημονικαί εργασίαι. Αθήναι, 1972, σελ. 66. [10 Ευρώ]

- ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Τίτλοι - Σπουδαί και επιστημονικαί εργασίαι (συνέχεια). Αθήναι, 1969, σελ. 38. [6 Ευρώ]
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Βιογραφική επισκόπησις - Κατάλογος ιστορικών συγγραφών - Επιστημονική δράσις. Αθήναι, 1978, σελ. 16. [8 Ευρώ]
- ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΥπόμνημα περί των σπουδών, της επιστημονικής σταδιοδρομίας και των επιστημονικών εργασιών αυτού προς την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι, 1969, σελ. 28. [4 Ευρώ]
ΕΘΝΙΚΟΝ και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝΕκατονταετηρίς 1837-1937. Υδατογραφίες: Φ. Περιλλά. Φωτογραφίες: Γ. Μπούκα. "Πυρσός" Α.Ε. Αθήναι, 1937, σελ. 108+φωτογραφίες εκτός αρίθμησης. [35 Ευρώ]
- ΖΗΛΕΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπόμνημα περί των σπουδών, των τίτλων και των εργασιών. Αθήναι, 1970, σελ. 42. [6 Ευρώ]
ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (επιμ.), Δικαιοσύνη και ακαδημαϊκή ελευθερία. Ο διωγμός των πανεπιστημιακών διδασκάλων. Επιτροπή απονομής δικαιοσύνης εις τους διωχθέντας πανεπιστημιακούς διδασκάλους. Αθήναι, 1977, σελ. 39. [12 Ευρώ] 
- ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Υπόμνημα περί των σπουδών, των ακαδημαϊκών τίτλων και των επιστημονικών εργασιών αυτού προς την Σχολήν Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 1969, σελ. 82. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [8 Ευρώ]
ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Επιστημονικόν έργον - Επιστημονικόν έργον, συμπλήρωμα δια τα έτη 1960-1964. Αθήναι, 1960 και 1964, σελ. 14+10. [10 Ευρώ]
- ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Υπόμνημα περί του βίου, της επιστημονικής δράσεως και των δημοσιευμάτων. Αθήναι, 1972, σελ. 52. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
ΚΟΥΚΙΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ, Το Πανεπιστημιακόν Μέγαρον. Το παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. University Studio Press, 2012, σελ. 184. [8 Ευρώ]
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ, Ο δρόμος για την αναγέννηση του ελληνικού πανεπιστημίου. Κριτική, 2008, σελ. 259. [7 Ευρώ]
- ΛΙΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Υπόμνημα προς την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι, 1973, σελ. 29. [3 Ευρώ]
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ.Ι., Επιστημονικά δημοσιεύματα 1938-1981. Περιλήψεις και ευρετήρια. Αθήνα, 1982, σελ. 146. [15 Ευρώ]
- ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.Δ., Υπόμνημα προς την Ακαδημία Αθηνών. Επιστημονική σταδιοδρομία - Ανάλυση δημοσιευμάτων. Αθήνα, 1999, σελ. 147. [15 Ευρώ]
ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γεωργίου Α. Μέγα επιστημονική σταδιοδρομία, δράσις και εργασίαι. Αθήναι, 1966, σελ. 71. [12 Ευρώ]
- ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Υπόμνημα προς την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι, 1971, σελ. 53. [6 Ευρώ]
- ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΣΗΦ (Υφηγητής νευρολογίας και ψυχιατρικής), Επιστημονική σταδιοδρομία και εργασίαι. Αθήναι, 1979, σελ. 34. [4 Ευρώ]  
- ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ, Τίτλοι και επιστημονικαί εργασίαι. Αθήναι, 1968, σελ. 44. [6 Ευρώ]
- ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ, Αναλυτική αναγραφή δημοσιευμάτων. Ίδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών. Αθήναι, 1983, σελ. 101. [15 Ευρώ]
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Επιστημονικόν έργον (1957-1967). Τα στοιχεία συμβολής εις την προαγωγήν του δημοσίου δικαίου και την διαμόρφωσιν ελληνικής πολιτειακής και δη διοικητικής επιστήμης. Αθήναι, 1968, σελ. 110. [15 Ευρώ]
ΠΑΝ/ΜΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Η τελετή της θεμελιώσεως των νέων πανεπιστημιακών κτιρίων. Θεσσαλονίκη, 1939, σελ. 23+φωτογραφίες+διάγραμμα των νέων κτιρίων. [17 Ευρώ]
ΠΑΣΧΟΣ Π., Στη διακονία της θεολογίας και της εκκλησίας. Μικρή αναφορά στον βίο και το έργο του καθηγητού Ευάγγελου Δ. Θεοδώρου. Ανάτυπο. Αθήναι, 1997, σελ. 50. [7 Ευρώ]
ΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, Νικόλαος Λούβαρις. Η προσωπικότης και το έργον αυτού. Αθήναι, 1965, σελ. 134. [12 Ευρώ]
- ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΞ., Υπόμνημα περί των σπουδών, της δράσεως και των επιστημονικών εργασιών αυτού προς την σεβαστήν Φιλοσοφικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι, 1968, σελ. 15. [3 Ευρώ]
ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Βιογραφικόν σημείωμα - Έργα. Αθήναι, 1971, σελ. 15. [6 Ευρώ]
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., Τα πρώτα βήματα της ανωτάτης παιδείας μετά την απελευθέρωσιν. Η παιδεία κατά τον αγώνα. Το Πανεπιστήμιον και οι πρώτοι καθηγηταί. Αι πρώται δυσχέρειαι και η Ακαδημαϊκή ελευθερία. Αθήναι, 1971, σελ. 104. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Δ., Κατάλογος δημοσιευμάτων (1927-1986). Αθήναι, 1990, σελ. 67. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [10 Ευρώ]
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Ο Λουΐζος Λουϊζίδης κι η πραξικοπηματική εκλογή του για την έδρα της Λατινικής Φιλολογίας - Η έκθεση του καθηγητή κ. Ερ. Α. Σκάσση - Δημοσιεύεται κι ανοιχτή Επιστολή στον κ. Υπουργό της Παιδείας. Αθήνα, 1950, σελ. 68. [15 Ευρώ]
- ΤΟΥΡΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Κωνσταντίνος Ι. Μερεντίτης. Αθήναι, 1972, σελ. 16. [4 Ευρώ]
- ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Υπόμνημα περί του βίου, των σπουδών, της δράσεως, των συγγραφών και δημοσιευμάτων, κ.λ.π. Αθήναι, 1968, σελ. 71. [9 Ευρώ]
ΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Οι Αλιγάτορες των Πανεπιστημίων. Μία σατυρική αλληγορία στη φάρμα των πανεπιστημιακών. Παπαζήση, 2004, σελ. 205. [6 Ευρώ]
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ, Λόγος εις Αδαμάντιον Κοραήν [4 Απριλίου 1933, Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης]. Θεσσαλονίκη, 1933, σελ. δ΄+92. [20 Ευρώ]
ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ, Κωνσταντίνος Δημητρίου Σχινάς (1801-1857). Η ζωή, το έργο, η
εποχή του. Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων. Α΄ανατύπωσις 2003, σελ. 374+εικόνες. [9 Ευρώ]
[Στην εργασία που ακολουθεί επιχειρείται η μελέτη και, ως έναν εφικτό βαθμό, η κωδικοποίηση όλων των χαρακτηριστικών πτυχών της ζωής και του έργου του Κωνσταντίνου Δ. Σχινά - του πρώτου Πρύτανη και πρώτου Καθηγητή σε έδρα της Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του πρώτου ελληνικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα και συνάμα πρώτου ανώτατου διδακτηρίου στο χώρο της "καθ’ ημάς Ανατολής". Ο Κων/νος Δ. Σχινάς είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πολιτικές και πνευματικές προσωπικότητες - εμφανίζεται λίγο πριν από τον αγώνα της ανεξαρτησίας του Ελληνισμού, γαλουχείται και ανδρώνεται μέσα στο πνευματικό κλίμα του διαφωτισμού και αναπτύσσει τις πολιτικές και κοινωνικές του δραστηριότητες στην πρώτη φάση της ίδρυσης και λειτουργίας του μικρού νεοελληνικού κράτους.]
- ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπόμνημα προς την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών περί των σπουδών, της δράσεως και των επιστημονικών εργασιών. Αθήναι, 1971, σελ. 39. [7 Ευρώ]Σελ. 118. [17 Ευρώ]