Κινηματογραφική Λέσχη Βιβλιοθήρα

Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Υγιεινή των οφθαλμών


ΦΛΕΝΤΖΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Οφθαλμίατρος), Υγιεινή των οφθαλμών. Αθήναι, 1957, σελ. ιε΄+232. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [10 Ευρώ]
Το ευγενές αυτό αισθητήριον όργανον το λίαν λεπτόν και πολύπλοκον, το οποίον η φύσις σοφώτατα ετοποθέτησεν εις το ανώτερον μέρος του σώματος, και κατωχύρωσε προστατευτικώς εντός της οστεΐνης θήκης του κόγχου, ίνα εποπτεύη τρόπον τινά από του υψηλού τούτου σημείου και καθοδηγή τον όλον οργανισμόν, αποτελεί την κορωνίδα των αισθήσεων και τον υπέρτατον αν μη μοναδικόν σύνδεσμον του ανθρώπου προς την φύσιν. Εάν το αισθητήριον τούτο όργανον δεν υπήρχεν, ο σήμερον λάμπων κόσμος θα ήτο ως προς τον άνθρωπον σκότος πυκνόν και αδιαπέραστον, η δε κατανόησις αυτού δια της αφής, φερ’ ειπείν, μόνον ή δια των λοιπών αισθήσεων, εις ουδέν θα εξυπηρέτει τελείως τον άνθρωπον.
Αλλά και εις τον συναισθηματικόν κόσμον του ανθρώπου οι οφθαλμοί ως καθρέπτης της ψυχής είναι το μέσον δια του οποίου τα άτομα διατίθενται ευμενώς ή δυσμενώς προς άλληλα. Την αξίαν δε ταύτην των οφθαλμών οι άνθρωποι συνησθάνθησαν και κατενόησαν λίαν ενωρίς, διό και εις πάσας τας εποχάς ετραγούδησαν και ύμνησαν ποικιλοτρόπως αυτούς.
[Εκ του Προλόγου]