Πάντων Χαρά

Πάντων Χαρά

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ

- Γ. Θ. Ματθαιόπουλος - Επί τη εικοσιπενταετηρίδι της καθηγεσίας του (1912-1937). Τύποις "Πυρσού" Α.Ε. Αθήναι, 1938, σελ. 40+φωτογραφίες. [20 Ευρώ]
Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών 1837-1987. Κατάλογος Έκθεσης ενθυμημάτων. Μουσείο Ιστορίας του Παν/μιου Αθηνών. Αθήνα, 1987, σελ. 179. [20 Ευρώ] 
- Προσωπικόν αρχείον Νικολάου Ι. Σαριπόλου. Ταξινομηθέν και σχολιασθέν υπό Μιχ. Στασινοπούλου. Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Αθήναι, 1963, σελ. 304. [60 Ευρώ]
- ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Βιογραφικόν σημείωμα. Αθήναι, 1976, σελ. 23. [4 Ευρώ]
- ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗ, Υπόμνημα προς την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι, 1972, σελ. 39. [5 Ευρώ]
- ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ-ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπόμνημα προς την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι, 1972, σελ. 29. [6 Ευρώ]
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ, Αναγραφή δημοσιευμάτων. Αθήναι, 1961, σελ. 7. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ, Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις (1848-1941): Βίος και έργον. Ακαδημία Αθηνών, 1977, σελ. 143+εικόνες. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΕΗ-ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, Δημοσιεύματα Νίκου Α. Βέη. Ανάτυπο. Αθήναι, 1960, σελ. 52. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΙΟΛΑΚΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΕΡΟΠΗ, Υπόμνημα περί των σπουδών και τίτλων, της επιστημονικής επιδόσεως, της πρακτικής, επαγγελματικής και διδακτικής δραστηριότητος αυτής και των διατριβών και εργασιών της. Αθήναι, 1964, σελ. 18. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΟΥΖΙΚΑΣ ΕΜΜ., Υπόμνημα προς την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι, 1968, σελ. 154. [15 Ευρώ]
- ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Επιστημονικόν έργον (Υπόμνημα σπουδών και δράσεως). Αθήναι, 1965, σελ. 79. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Σπουδαί, τίτλοι, δράσις και επιστημονικαί εργασίαι. Αθήναι, 1972, σελ. 66. [10 Ευρώ]

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Βιογραφική επισκόπησις - Κατάλογος ιστορικών συγγραφών - Επιστημονική δράσις. Αθήναι, 1978, σελ. 16. [8 Ευρώ]
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠ., Τα του κ. Διον. Ζακυθηνού της Ακαδημίας Αθηνών. Κρίσεις και πραγματικότης περί επιστήμης, αρετής και ήθους. Τεύχος πρώτον: Δύο επιστολαί Απ. Δασκαλάκη προς Διον. Ζακυθηνόν - Η συκοφαντική δυσφήμησις και η δίκη - Ανεπιστημονικαί εμπάθειαι και επιστημονική αλήθεια. Αθήναι, 1980, σελ. 109. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΥπόμνημα περί των σπουδών, της επιστημονικής σταδιοδρομίας και των επιστημονικών εργασιών αυτού προς την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι, 1969, σελ. 28. [4 Ευρώ]
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι., Περί των σπουδών, της επιστημονικής δράσεως και των συγγραφών. Υπόμνημα προς την Νομικήν Σχολήν του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι, 1961, σελ. 71. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΕΘΝΙΚΟΝ και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝΕκατονταετηρίς 1837-1937. Υδατογραφίες: Φ. Περιλλά. Φωτογραφίες: Γ. Μπούκα. "Πυρσός" Α.Ε. Αθήναι, 1937, σελ. 108+φωτογραφίες εκτός αρίθμησης. [35 Ευρώ]
- ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΟΤΕΛΗΣ, Ατσαλένια θέληση - Ιστορία σαν μυθιστόρημα του πολιτισμού στην Ελλάδα μας. Αθήναι, 1957, σελ. 100. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Αυτοβιογραφικό κείμενο του Φιλόλαου Σελμπέ, καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.]
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ (Ιατρού - Υγιεινολόγου), Τίτλοι - Δράσις και Επιστημονικαί  εργασίαι. Αθήναι, 1959, σελ. 45. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΗΛΕΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπόμνημα περί των σπουδών, των τίτλων και των εργασιών. Αθήναι, 1970, σελ. 42. [6 Ευρώ]
ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Σπουδαί – Δράσις – Δημοσιεύματα. Αθήναι, 1977, σελ. ιγ΄+60. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (επιμ.), Δικαιοσύνη και ακαδημαϊκή ελευθερία. Ο διωγμός των πανεπιστημιακών διδασκάλων. Επιτροπή απονομής δικαιοσύνης εις τους διωχθέντας πανεπιστημιακούς διδασκάλους. Αθήναι, 1977, σελ. 39. [12 Ευρώ] 
- ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Υπόμνημα περί των σπουδών, των ακαδημαϊκών τίτλων και των επιστημονικών εργασιών αυτού προς την Σχολήν Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 1969, σελ. 82. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [8 Ευρώ]
ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Επιστημονικόν έργον - Επιστημονικόν έργον, συμπλήρωμα δια τα έτη 1960-1964. Αθήναι, 1960 και 1964, σελ. 14+10. [10 Ευρώ]
- ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Υπόμνημα περί των σπουδών, της δράσεως και των επιστημονικών αυτού εργασιών προς την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι, 1972, σελ. 20. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΚΙΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ, Το Πανεπιστημιακόν Μέγαρον. Το παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. University Studio Press, 2012, σελ. 184. [8 Ευρώ]
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ, Ο δρόμος για την αναγέννηση του ελληνικού πανεπιστημίου. Κριτική, 2008, σελ. 259. [7 Ευρώ]
- ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Υπόμνημα περί των σπουδών, της δράσεως και των επιστημονικών εργασιών αυτού προς την σεβαστήν Φιλοσοφικήν Σχολήν του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι, 1969, σελ. 22. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΛΙΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Υπόμνημα προς την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι, 1973, σελ. 29. [3 Ευρώ]
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ.Ι., Επιστημονικά δημοσιεύματα 1938-1981. Περιλήψεις και ευρετήρια. Αθήνα, 1982, σελ. 146. [15 Ευρώ]
- ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.Δ., Υπόμνημα προς την Ακαδημία Αθηνών. Επιστημονική σταδιοδρομία - Ανάλυση δημοσιευμάτων. Αθήνα, 1999, σελ. 147. [15 Ευρώ]
ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γεωργίου Α. Μέγα επιστημονική σταδιοδρομία, δράσις και εργασίαι. Αθήναι, 1966, σελ. 71. [12 Ευρώ]
- ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Υπόμνημα προς την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι, 1971, σελ. 53. [6 Ευρώ]
- ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΣΗΦ (Υφηγητής νευρολογίας και ψυχιατρικής), Επιστημονική σταδιοδρομία και εργασίαι. Αθήναι, 1979, σελ. 34. [4 Ευρώ]  
- ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ, Τίτλοι και επιστημονικαί εργασίαι. Αθήναι, 1968, σελ. 44. [6 Ευρώ]
- ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ, Αναλυτική αναγραφή δημοσιευμάτων. Ίδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών. Αθήναι, 1983, σελ. 101. [15 Ευρώ]
ΜΠΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αθήναι, 1957, σελ. 564. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Υπόμνημα προς την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι, 1974, σελ. 22. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΝΟΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Άμαντος ως εθνικός διδάσκαλος. Αθήναι, 1961, σελ. 31. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Επιστημονικόν έργον (1957-1967). Τα στοιχεία συμβολής εις την προαγωγήν του δημοσίου δικαίου και την διαμόρφωσιν ελληνικής πολιτειακής και δη διοικητικής επιστήμης. Αθήναι, 1968, σελ. 110. [15 Ευρώ]
- ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Επιστημονική σταδιοδρομία και εργασίαι. Υπόμνημα προς την Ιατρικήν Σχολήν του Εθνικού Πανεπιστημίου. «Πυρσός» Α.Ε. Αθήναι, 1934, σελ. 14. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΝ/ΜΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Η τελετή της θεμελιώσεως των νέων πανεπιστημιακών κτιρίων. Θεσσαλονίκη, 1939, σελ. 23+φωτογραφίες+διάγραμμα των νέων κτιρίων. [17 Ευρώ]
ΠΑΣΧΟΣ Π., Στη διακονία της θεολογίας και της εκκλησίας. Μικρή αναφορά στον βίο και το έργο του καθηγητού Ευάγγελου Δ. Θεοδώρου. Ανάτυπο. Αθήναι, 1997, σελ. 50. [7 Ευρώ]
- ΠΕΤΡΟΝΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, Υπόμνημα περί των σπουδών και του έργου του. Αθήναι, 1981, σελ. 65. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Βιογραφικόν σημείωμα – Σταδιοδρομία, μελέται, δράσις. Αθήναι, 1966, σελ. 188. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, Νικόλαος Λούβαρις. Η προσωπικότης και το έργον αυτού. Αθήναι, 1965, σελ. 134. [12 Ευρώ]
- ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΞ., Υπόμνημα περί των σπουδών, της δράσεως και των επιστημονικών εργασιών αυτού προς την σεβαστήν Φιλοσοφικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι, 1968, σελ. 15. [3 Ευρώ]
ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Βιογραφικόν σημείωμα - Έργα. Αθήναι, 1971, σελ. 15. [6 Ευρώ]
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., Τα πρώτα βήματα της ανωτάτης παιδείας μετά την απελευθέρωσιν. Η παιδεία κατά τον αγώνα. Το Πανεπιστήμιον και οι πρώτοι καθηγηταί. Αι πρώται δυσχέρειαι και η Ακαδημαϊκή ελευθερία. Αθήναι, 1971, σελ. 104. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Δ., Κατάλογος δημοσιευμάτων (1927-1986). Αθήναι, 1990, σελ. 67. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [10 Ευρώ]
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Ο Λουΐζος Λουϊζίδης κι η πραξικοπηματική εκλογή του για την έδρα της Λατινικής Φιλολογίας - Η έκθεση του καθηγητή κ. Ερ. Α. Σκάσση - Δημοσιεύεται κι ανοιχτή Επιστολή στον κ. Υπουργό της Παιδείας. Αθήνα, 1950, σελ. 68. [15 Ευρώ]
- ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Υπόμνημα περί του βίου, των σπουδών, της δράσεως, των συγγραφών και δημοσιευμάτων, κ.λ.π. Αθήναι, 1968, σελ. 71. [9 Ευρώ]
ΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Οι Αλιγάτορες των Πανεπιστημίων. Μία σατυρική αλληγορία στη φάρμα των πανεπιστημιακών. Παπαζήση, 2004, σελ. 205. [6 Ευρώ]
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Αυτοβιογραφικόν σημείωμα (1898-1963) και πνευματική προσφορά (1913-1963). Αθήναι, 1963, σελ. 92. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ, Λόγος εις Αδαμάντιον Κοραήν [4 Απριλίου 1933, Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης]. Θεσσαλονίκη, 1933, σελ. δ΄+92. [20 Ευρώ]
- ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπόμνημα προς την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών περί των σπουδών, της δράσεως και των επιστημονικών εργασιών. Αθήναι, 1971, σελ. 39. [7 Ευρώ]Σελ. 118. [17 Ευρώ]