Wheel of fortune

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΤΟΣ ΙΘ΄. Αθήναι, 1949, σελ. 409. [25 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Αμάντου Κ., Θεόφιλος Παγκώστας Πατριάρχης Αλεξανδρείας (1805-1825)  
Βισβίζη Ιακώβου, Αι βολαί της νήσου Κέας  
Γκίνη Δ., Ο Βασιλικός νόμος Λέοντος και Κωνσταντίνου εις Νομοκάνονας των μετά την άλωσιν χρόνων   
Διομήδη Αλ., Η εξέλιξις της φορολογίας της γης εις το Βυζάντιον  
Ζακυνθηνού Δ., Μελέται περί της (διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ Κράτει   
Κουκουλέ Φ., Διορθωτικά και ερμηνευτικά εις την Έκθεσιν της βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου και το Κλητορολόγιον του Φιλόθεου    
Λαμψίδου Οδ., Ο Μιχαήλ Ψελλός ως πηγή της Επιτομής του Ιωάννου Ζωναρά   
Ξυγγοπούλου Ανδρ., Οι στυλίται εις την Βυζαντινήν τέχνην   
Ορλάνδου Αν., Η μητρόπολις των Σερρών κατά την έκφρασιν του Πεδιασίμου   
Παμπούκη Ι., Διγενής ο Κιόρογλου   
Σάρου Αιμ., Περί μεικτών ναών ορθοδόξων και καθολικών εν Χίω
Τωμαδάκη Ν., Ιωσήφ Βρυεννίου ανέκδοτα έργα Κρητικά   
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΤΟΣ ΚΣΤ΄. Αθήναι, 1956, σελ. 458. [25 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν., Ρωμανικά μελετήματα. Α’) Ο Εσωτερικός διάλογος των Ύμνων Ρωμανού του Μελωδού. Β’) Ανέκδοτος ΄Υμνος Ρωμανού του Μελωδού εις τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννην τον Χρυσόστομον. Γ’) Η πατερική γνώσις Ρωμανού του Μελωδού  
ΑΜΑΝΤΟΥ Κ., Γενεαλογικά εκ Χίου. Βεστάρχαι –Καλόθετοι – Κορέσσιοι  
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Β., Ιστορικαί διορθώσεις εις την εκκλησιαστικήν Ιστορίαν του Σωκράτους   
R.-J. LOENΕRTZ, Ο.Ρ., Emmanuelis Raul Epistulae XII  
ΓΚΙΝΗ Δ., Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου  
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Τ., Πατριαρχικά γράμματα υπέρ της μονής του Φιλοσόφου   
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Μ., Συμβολή εις την ιστορίαν της Κρητικής οικογενείας Χορτάτση  
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ., Βυζαντινόν και μεταβυζαντινόν δίκαιον εις τα διηγήματα του Αλ. Παπαδιαμάντη  
ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΑΝ., Ονόματα ζωγράφων και αφιερωτών επί εικόνων του πατριαρχείου Ιεροσολύμων  
ΚΟΛΙΑ Γ., Η μεταξύ Καταλανικής Εταιρείας και φραγκικού δουκάτου των Αθηνών μάχη
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ Φ., Νεκρολογία: Λεωνίδας Χ. Ζώης  
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΤΟΣ ΚΖ΄. Αθήναι, 1957, σελ. 484. [25 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν., Οι λόγιοι του δεσποτάτου της Ηπείρου    
GUILLAND R., Le grand palais sacré de Byzance. Le palais de la Magnaure  
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Τ., Aι πηγαί της ιστορίας της μονής Φιλοσόφου  
R.-J. LOENERTZ, O.P., Gregorii Acindyni Epistulae SeIectae IX  
ΖΩΡΑ Γ. , Πανάρατος· μονόπρακτος λαϊκή διασκευή της Ερωφίλης  
ΠΑΛΛΑ Δ., Ο επιτάφιος της Παραμυθιάς  
KATlCIC R., Άννα η Κομνηνή και ο Όμηρος  
ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ ΕΥΘ., Συμπληρωματικός κατάλογος Ελληνικών χειρογράφων Ιεράς Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους  
ΓΚΙΝΗ Δ., Ανέκδοτον εγχειρίδιον περί της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής κατά το οθωμανικόν δίκαιον  
ΜΕΡΕΝΤΙΤΟΥ Κ., Ο Ιουδαίος Αρτάπανος και το έργον αυτού  
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Μ., Ο ποιητής Λεονάρδος Ντελλαπόρτας ως πρεσβευτής της Βενετίας εις Τυνησίαν κατ’ ανέκδοτα βενετικά έγγραφα (1389)
ΜΑΜΩΝΗ Κ., Περί τινα ανέκδοτον ακολουθίαν εις Μάρκον Ευγενικόν 
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΤΟΣ ΚΘ΄. Αθήναι, 1959, σελ. 549. [25 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Τωμαδάκης Νικ. Β., Μελετήματα περί Ιωσήφ Βρυεννίου. A’ Tο ζήτημα των συνεισάκτων εν Κρήτη και Κύπρο (περί το 1400). Β’ Χρονολογικά προβλήματα της ζωής και του έργου
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Μικραγιαννανίτης μοναχός: Κατάλογος χει/φων κωδδ. της βιβλιοθήκης της κατά το αγιώνυμον όρος του Άθω ιεράς και μεγαλωνύμου Σκήτης της αγίας Θεομήτορος Άννης (μέρος Α’)  
Μανούσακας Μ. Ι., Συλλογή βενετικών εγγράφων αναφερομένων εις την εν Κρήτη συνωμοσίαν του Σήφη Βλαστού (1453-1454) και τα μετ’ αυτήν  
Μερεντίτης Κ., Ο Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος και το έργον αυτού (μέρος Β’) 
Βαγιακάκος Δ., Εκ του τοπωνυμικού της Ιθάκης  
Γριτσόπουλος Τ., Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος ο Καράκαλλος  
Μουτσόπουλος Ν., Aι παρά την Τρίπολιν μοναί Γοργοεπηκόου, Βαρσών και Επάνω Χρέπας από αρχιτεκτονικής ιδίως απόψεως  
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΤΟΣ ΛΒ΄. Αθήναι, 1963, σελ. 595. [25 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Τωμαδάκης Ν., Μικρόν αγιορειτικόν Θεοτοκάριον της Ακαθίστου εορτής  
Ναουμίδης Μ., Υμνογραφικά κείμενα εις παπύρους και όστρακα  
Γριτσόπουλος Τ., Ιερόθεος Ιβηρίτης ο Πελοποννήσιος  
Αλέξανδρος ΛαυριώτηςΤο Άγιον Όρος μετά την οθωμανικήν κατάκτησιν  
Κομίνης Αθ., Υμνογραφικά εις όσιον Αθανάσιον τον Αθωνίτην  
Κουρούσης Στ., Γρηγορίου του Παλαμά τέσσαρες ανέκδοτοι επιστολαί προς Άγιον Όρος 
Μανούσακας Μ. Ι., Ελληνικά χειρόγραφα και έγγραφα του Αγίου Όρους. Βιβλιογραφία
Παπαδάτος Στ., Η διοικητική ανεξαρτησία του Αγίου Όρους επί Βυζαντινών  
Σφυρόερας Β., Το εν Νάξω μονύδριον των αγίων Τεσσαράκοντα, μετόχιον της Μονής Ξηροποτόμου
Θεοχάρη Μ., Υπογραφαί κεντητών επί αμφίων του Άθω  
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΤΟΣ ΛΓ΄. Αθήναι, 1964, σελ. 404. [25 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Λιβαδάρας Ν., Über die Randnotizen der Kontakaria von Patmos  
Βρανούση Έρα, Πατμιακά. Χρυσόβουλλον Νικηφόρου του Βοτανειάτου υπέρ της εν Στροβίλω μονής του Προδρόμου (1079)  
Loenertz R., Lettre de Georges Bardanès métropolite de Corcyre au patriarche Germain II (1226-1227 c. ) 
Moravcsik G., Τα κύρια προβλήματα της Ουγγρικής Βυζαντινολογίας  
Χαιρέτη Μ., Ανέκδοτα βενετικά έγγραφα περί των Εβραίων εν Κρήτη  
Γκίνης Δ., Ο «Νέος Αρμενόπουλος» του Κωνσταντίνου Χρυσοκεφάλου (1831)  
Σφυρόερας Β., Κώδικες εκ Νάξου  
Μανούσακας Μ. Ι., Νέα έγγραφα (1454) περί της εν Κρήτη συνωμοσίας του Σήφη Βλαστού
Μαστροδημήτρης Π., Ανέκδοτος βιογραφία Νικ. Σεκουνδινού εκ των καταλοίπων Ανδρ. Μουστοξύδου
Δρανδάκης Ν., Αι τοιχογραφίια του ναού της Νάξου «Παναγία στης Γιαλλούς» (1288/9)
Φορόπουλος Ν., Ο διδάσκαλος της Πατμιάδος Δανιήλ Κεραμεύς και τα έργα αυτού   
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΤΟΣ ΜΕ΄. Αθήναι, 1981-82, σελ. 678. [25 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Τωμαδάκης Ν., Λαυρέντιος Μαρίνος Κρής και Λεόντιος Ευστράτιος Κύπριος περί Παραδείσου (1591)  
Οικονομίδης Δ., H θυσία εις οικοδομήματα   
Μπουμπουλίδης Φ., Ανέκδοτα έγγραφα περί της εν Λεύκαις Πάρου μονής αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 
Παπαγιάννη Ελ., Τρωιάνος Σπ., Διατάξεις της πολιτειακής νομοθεσίας εις το ερμηνευτικόν έργον των Αριστηνού, Ζωναρά και Βαλσαμώνος  
Βελισσαρίου Π., Τοπογραφικά Βελιγόστιδος. Κριτική θεώρησις επόψεως Στεφάνου Δραγούμη
Δημητρακόπουλος Φ., Συμβολαί εις τους καταλόγους Ελλήνων κωδικογράφων  
Πολέμης Δ., Συμβολαί εις την ιστορίαν της μητροπόλεως Εφέσου κατά τον δέκατον έκτον αιώνα
Νικολόπουλος Π., Ανέκδοτος λόγος εις Αρσένιον Αυτωρειανόν, πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως  
Κονιδάρης Ι., Μανάφης Κ., «Επιτελεύτιος βούλησις και διδασκαλία» του οικουμενικού πατριάρχου Ματθαίου Α’ (1397-1410)  
Κουρούσης Στ., Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας (ιγ’/ιδ’ αι.) επιστολαί μετά τινων βιογραφικών εξακριβώσεων  
- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΤΟΣ ΜΗ΄. Αθήναι, 1990-93, σελ. 486. [25 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Τωμαδάκης Ν., Ιωάννης – Ιωάσαφ Δορυανός Κρης, ιερομόναχος και κωδικογράφος, διδάσκαλος Μαξίμου του Μαργουνίου
Πάλλας Δ., Το τρίκογχον ναΰδριον του Αγίου Γρηγορίου εις την Σαλαμίνα
Καλαμάκης Διον., Λεξικά των επών Γρηγορίου του Θεολόγου μετά γενικής θεωρήσεως της πατερικής λεξικογραφίας. Β’ Τα κείμενα των Λεξικών  
Νικολόπουλος Π., Ανέκδοτον Αρσενιατικόν δοκίμιον υπέρ των σχιζομένων  
Magoulias H., The Lives of the Saints in the VIth and VIIth Centuries as Sources for the Internal and External Enemies of the Byzantine Empire  
Kyrris C., L’organisation de l’ Église Orthodoxe de Chypre pendant les deux premiers siècles de l’occupation franque  
Bargeliotes L., Plotinus and Pléthon as Defenders of the Hellenic Logos  
- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΤΟΣ Ν΄. Αθήναι, 1999-2000, σελ. 607. [25 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Μπαλόγλου Χρ., Αι περί ιδιοκτησίας απόψεις του Γεωργίου Γεμιστού – Πλήθωνος και η θέσις των εις την ιστορίαν των οικονομικών ιδεών  
Ήμελλος Στ., Η «ύδατος βλύσις» κατόπιν θαύματος στον Βίο Νίκωνος του «Μετανοείτε». Συναφείς θαυματικές και άλλες διηγήσεις  
Μηλίγκου-Μαρκαντώνη Μ., Λαογραφικά του «αβγού» και της «αβγοκουλούρας» και κυρίως εις τον νομόν Αττικής
Détoraki Mar., La terminologie du vêtement dans le De ceremoniis de Constantin Porphyrogénète
Αραμπατζής Χρ., Μάριου Βικτωρίνου ύμνοι εις την Αγίαν Τριάδα μετά παρατηρήσεων επί της τριαδολογίας αυτού και νεοελληνικής αποδόσεως των ύμνων  
Γκιολές Ν., Ο Ιησούς διδάσκων εν τη Συναγωγή της Ναζαρέτ  
Δημητρακόπουλος Φ., Το κωδικογραφικό εργαστήριο της μονής Δουσίκου τον 16ο αι. και ο βιβλιογράφος Κάλλιστος  
Παπαβασιλείου Ελ., Ανέκδοτοι επιστολαί Αθανασίου Παπαδοπούλου – Κεραμέως εκ του αρχείου Δημοσθένους Χαβιαρά εν Σύμη  
- ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΤΟΣ ΝΓ΄. Αθήναι, 2007-2009, σελ. 607. [25 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Τωμαδάκης Ευτ., Ανέκδοτοι και ελλιπώς εκδεδομένοι ασματικοί κανόνες της παρακλητικής παραδιδόμενοι υπό σιναϊτικών χειρογράφων 
Γκιολές Ν., Το εικονογραφικό πρόγραμμα του Νάρθηκα του Καθολικού της Μονής του Οσίου Λουκά  
Αγορίτσας Δ., Ο οικουμενικός πατριάρχης Νίφων Α΄ (1310-1314)      
Γιαρένης Ηλ., Ο λόγιος και ο γενέθλιος τόπος. Η Τραπεζούντα με τον τρόπο του Βησσαρίωνος                              
Δημητρακόπουλος Φ., Από την Κύπρο στη Σκιάθο. Ο κωδ. 11 Ευαγγελισμού Σκιάθου, Α’ μισού του 14ου αι. 
Κωνσταντινίδης Κ., Ένα χειρόγραφο από τα Μετέωρα στην συλλογή του Robert CurzonBL Additional 39618 (με 6 πίνακες)     
Νικολόπουλος Π., Είναι έργον του Γρηγορίου Νύσσης η συνέχεια της ερμηνείας εις το Άσμα των Ασμάτων  
Κουρούσης Στ., Υμνογραφικοί Υπομνηματισμοί   
Μανάφης Κ., Ανέκδοτος κανών Ιωσήφ του Υμνογράφου εις Όσιον Δαυίδ Θεσσαλονίκης